Organizatorem warsztatów jest Odnawialnia Małgorzata Budzich, prowadząca działalność gospodarczą w Warszawie przy ul. Pożaryskiego 11a, 04-703, nr NIP 5981488646.

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w warsztatach stacjonarnych, które odbywają się w pracowni Odnawialnia w Warszawie przy ul. Korkowej 167.

 1. Zapis na warsztaty
 1. Zapis na warsztaty odbywa się poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym Odnawialnia i wpłatę pierwszej raty lub pełnej opłaty za zajęcia. Dokonanie wpłaty oznacza automatyczną rezerwację miejsca na wskazany termin zajęć.
 1. Jeżeli zapis na warsztaty odbywa się poprzez zakup vouchera prezentowego bez wskazania terminu, rezerwacja miejsca nastąpi po kontakcie osoby obdarowanej z organizatorem, w terminie dostępnym aktualnie w grafiku.
 1. Jeżeli uczestnik wybiera płatność ratalną, jest zobowiązany do uiszczenia drugiej raty w terminie 21 dni przed datą zajęć lub niezwłocznie po otrzymaniu maila organizacyjnego, jeżeli zapis nastąpił później.

II. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w warsztatach w terminie 30 dni przed planowaną datą zajęć. Rezygnacja odbywa się poprzez kontakt mailowy na kontakt@odnawialnia.pl.
 1. Wpłacona rata lub pełna opłata zostanie zwrócona na podany rachunek po potrąceniu 5% wartości na poczet kosztów organizacyjnych.

III. Odwołanie warsztatów i przeniesienie na inny termin

 1. Gdy uczestnik z ważnych powodów nie może pojawić się na zajęciach i zgłosi to 14 dni przed rozpoczęciem, zostanie przeniesiony na inny dogodny termin, dostępny w grafiku zajęć. 
 2. W sytuacjach losowych jak np.choroba, przeniesienie na inny termin będzie możliwe, o ile uczestnik poinformuje mailowo o nieobecności. 
 3. Nieobecność na zajęciach lub niepoinformowanie o nieobecności skutkuje przepadkiem dokonanej wpłaty.
 4. Ustalenie nowego terminu powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od daty odwołanych zajęć. Brak akceptacji zaproponowanych terminów w tym okresie oznacza rezygnację z warsztatów.

IV. Bezpieczeństwo

 1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa pracy podczas zajęć i przestrzegania zaleceń BHP dotyczących ochrony przed uszkodzeniem ciała, dróg oddechowych i wzroku.
 1. Organizator zapewnia środki ochrony osobistej: fartuchy, rękawice ochronne, maski przeciwpyłowe i okulary ochronne.

Zakres świadczeń organizatora

 1. Organizator oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia warsztatów. 
 1. Organizator zapewnia fachową pomoc drugiej osoby, gdy liczba uczestników wynosi przynajmniej 6 osób.
 1. Organizator zapewnia stanowisko pracy, narzędzia i materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów pod warunkiem, że przed zajęciami otrzymał zdjęcie i zaakceptował mebel do ćwiczeń. 
 1. Brak zdjęcia lub przyniesienie na zajęcia innego mebla niż zadeklarowany może skutkować niedostępnością materiałów lub częściowym niewykonaniem prac renowacyjnych.
 1. Celem warsztatów jest przeprowadzenie pełnej metamorfozy mebla zgodnie z opisem zajęć przedstawionym w ofercie. Organizator zastrzega sobie prawo do niezrealizowania tego celu, jeżeli mebel będzie posiadał wady ukryte lub w trakcie prac wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie akceptacji. 
 1. Organizator zapewnia napoje zimne i gorące oraz przekąski w trakcie zajęć. 
 1. Uczestnik w trakcie przebywania na terenie pracowni jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.